Makor Prayers – Shabbat


1. Birkot Hashachar

2. Baruch Sheamar

3. Mizmor Shir

4. Haleluyah

5. Barchu

6. Yotzer Or

7. Or Chadash

8. V’haer Eineynu

9. V’havieinu

10. Sh’mah

11. V’ahavta

12. Mi Chamocha

13. Amidah Shacharit

14. K’dusha Shacharit

15. Ein Kamocha

16. Vayehi

17. Sh’ma-Echad

18. Ashrei

19. Etz Chaym

20. Chatzi Kaddish

21. Amidah Musaf

22. K’dusha Musaf

23. Ein Keloheinu (Ladino)

24. Aleinu

25. Adon Olam